હા મેં ભારત હું

વેબ દુનિયા|

N.D
મૈ હસતા હું, મૈ ગાતા હું,
ઈદ ઔર દિવાલી મનાતા હું,
વૈશાખી પર ભાંગડા પાતા હું,
ક્રિસમસ પર જીંગલ બેલ જીંગલ બેલ ભી ગાતા હું,

મૈ ગર્વ સે શીશ ઉઠાતા હું,
જબ ચંદ્ર પર પૈર જમાતા હું,
મૈ ખુશ હોતા ઈતરાતા હું,
જબ તાજ કો સેવન વંડર મે પાતા હું.
પર નહી દેખ સકતે મેરે દોસ્ત મેરી ખુશીયા,
ઈસ બાત પર ઝુઝલાતા હું.

મૈ શર્મ સે શીશ ઝુકાતા હું,
લજ્જીત હોતા શર્માતા હું,
જબ અપને હી પડોશી મુલ્ક કે હાથો ધોખા ખાતા હું.

મૈ ચિખતા ચિલ્લાતા હું,
શિશકરિયા ભરતા ગભરાતા હું,જબ મુઠ્ઠી ભર આતંકીઓ કે હાથો, ખુન સે નહાતા હું.

મૈ હું હા મૈ ભારત હું,
ફીર ભી સબકો અપનાતા હું.

''મેરા ગલા કટે અગર તો તુઝ પર ક્યા ઈલ્ઝામ
ફિર ભી હર કાતિલ કો મૈ અપને સીને લગાતા હું. ''
ક્યોંકિ... મૈ ભારત હું...


આ પણ વાંચો :