ણમોકાર મંત્ર

W.D

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं॥

एसो पंच-णमोक्कारो सव्व पाव-प्पणासणो।
मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ मंगलं ॥

મંગલ પાઠ

चत्तारि मंगलं-अरिहंता मंगलं,
सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं।
चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा
साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा॥

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरणं पव्वज्जामि,
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि,
केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि॥
વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :