જાણો કઈ તારીખને જન્મ લેનાર પ્રેમી તમારા માટે હોય છે ભાગ્યશાળી

અંક1 
1,10,19 અને  28ને જન્મ લેનાર લોકો 
તેમના માટે 2,10,7, 16, 25, 11, 20, 28, કે 29 તારીખને જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે. 
 
અંક 2 
2,11,20 અને  29 ને જન્મ લેનાર લોકો 
 
આ અંક વાળા લોકો માટે 2,11,7,16,1,10,4 કે 13 તારીખને જન્મ લેનાર સારા પ્રેમી ગણાય છે. 
 
 
અંક 3 
3,12,21 અને  30 ને જન્મ લેનાર લોકો 
 
કોઈ પણ મહીનાની તારીખ  અંક વાળા લોકો માટે 3,12,15,18,9,27 કે 6 તારીખને જન્મ લેનાર લોકો તેમના માટે સારા પ્રેમી ગણાય છે.


આ પણ વાંચો :