પદચિહ્નો

વેબ દુનિયા|

પિતાજી - બેટા, તુ મારા પદ ચિન્હો પર ચાલજે
પુત્ર - પણ પિતાજી, એ દેખાય તો તેના પર ચાલુને.


આ પણ વાંચો :