જ્ઞાની મહારાજ

વેબ દુનિયા|

પ્રોફેસર - શું તુ મને સત્તરમી સદીના વૈજ્ઞાનિકો વિશે જણાવી શકે છે?
વિદ્યાર્થી- હા સર, તેઓ બધા મરી ગયાં.


આ પણ વાંચો :