બિલાડીનુ બચ્ચુ

N.D
મહેમાન : 'તમારી ઘરે ગયા વર્ષે બિલાડીનુ બચ્ચુ હતુ એનુ શુ થયું ?

ગટ્ટુ : તમને સાચે જ ખબર નથી ?

મહેમાન : ના, કેમ મરી ગયું ?

ગટ્ટુ : ના, એ તો બિલ્લી બનીને મસ્ત થઈને ફરે છે.
વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :