શરદીની બીક

N.D
કડકડતી ઠંડીમા
કેવા નખરા બતાવે છે
સૂરજદાદા પણ ગભરાઈને
ઘરે જલ્દી ભાગે છે

બીક લાગે છે કંઈ ઠંડીમાં
થઈ ન જાય શરદી
ઘરે રહીને
બની જઈશું
નઇ દુનિયા|
બધા માટે દરદી


આ પણ વાંચો :