તુ સૃષ્ટિનુ સૌથી મોટુ વરદાન છે


સર્જન તારુ, તારી કૃતિમાં, તારે પ્રસવ પીડાની પુણ્ય ગતિમાં
પાલવમાં ઢાંકીને જેણે જીવન તુ પીવડાવતી
જાગીને રાત્રે પછી હાલરડાં સંભળાવતી

પકડીને નાના હાથને ન જાણે કેટલા તુ સપના સેવતી,
કદી રાજકુમારી જેવી વહુ લાવવાના
તો કદી રાજકુમાર શોઘવાની વાત

મારુ ઉઠવુ-બેસવુ, ખાવુ-પીવુ,
એક પૂજા છે તારે માટે
જેમાં તુ પોતે યા હોમ થઈ જાય છે ખુશી ખુશી

મારી ખુશીયો તારે માટે ઉત્સવ છે અને
મારા દુ:ખ દુનિયાની સૌથી મોટી ઘટના.
મારી દરેક જિજ્ઞાસાને તુ ક્ષણમાં દૂર કરતી

તુ આશ્ચર્યમાં નાખતી હંમેશા મને
દરેક મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરતા શીખવાડતી
આટલુ સાહસ, આટલી હિમંત માઁ તારામાં જ કેમ આવે છે ?

હા, સાચે જ તુ સૃષ્ટિમાં ઈશ્વરનુ વરદાન છે
આપીને મને આ વરદાન ઈશ્વર પોતે પણ બોલ્યા હતા
બેટા, તુ મારા કરતા વધુ ભાગ્યવાન છે કારણકે તારી પાસે માઁ છે.

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :