નવી ફિલ્મ : 'ગુંડે' ની સ્ટોરી અને trailer

P.R


વેબ દુનિયા|
જો વિક્રમ બરફ છે તો બાલા આગ છે. વાત વાતમાં ગુસ્સે થઈ જાય છે. શરીરથી ખૂબ જ મજબૂત એવો બાલા ખૂબ વફાદાર પણ છે. મોઢાથી વધુ તેના હાથપગ ચાલે છે.


આ પણ વાંચો :