નવી ફિલ્મ : 'ગુંડે' ની સ્ટોરી અને trailer

P.R

એસીપી સત્યજીત સરકારની એટ્રી થાય છે. તેને ખોટાને સીધો કરતા આવડે છે. કાયદો તોડનારાઓને કાયદાનો સબક શીખવાડવો તે સારી રીતે જાણે છે. મોટા મોટા ગુંડાઓને પોતે જ બનાવેલા નિયમો દ્વારા અનેકવાર કાયદાનો પાઠ શીખવ્યો છે. મગજ તેનુ ખૂબ દોડે છે અને પરિસ્થિતિને માપતા તેને સારી રીતે આવડે છે.
વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :