જપજી સાહેબ પાર્ટી -16

જુગ-જુગ એકો વેસુ

વેબ દુનિયા|

જુગ-જુગ એકો વેસુ

આસણુ લોઇ લોઇ ભંડાર.
જો કિછુ પાઇઆ સુ એકા વાર.
કરિ કરિ વૈખે સિરજનહાર.
નાનક સચે કી સાચી કાર.
આદેસુ તિસૈ આદેસુ.
આદિ અનીલુ અનાદિ અનાહતિ.
જુગુ જુગુ એકો વેસુ.

નાનક નદરી પાઈ

નાનક નદરી પાઈઐઇકદૂ જીભૌ લખ હોહિ
લખ હોવહિ લખ બીસ
લખુ લખુ ગેડા અખિઅહિ
એક નામ જગદીસ.
એતુ રાહિ પતિ પવડીઆ.
ચડીએ હોઇ ઇકીસ
સુણિ ગલા અકાસ કી
કીટા આઈ રીસ.
નાનક નદરી પાઈએ
કૂડી કૂડૈ ઠીસ.
નાનક ઉતમુ નીચુ ન કો

નાનક ઉતમુ નીચુ ન કોઇ
આખણિ જોરુ ચુપૈ નહ જોરુ
જોરુ ન મંગણિ દેણિ ન જોરુ
જોરુ ન જીવણિ મરણિ નહ જોરુ
જોરુ ન રાજિ માલિ મનિ સોરુ.
જોરુ ન સુરતિ ગિઆન વીચારિ
જોરુ ન જુગતી છુટૈ સંસારુ.જિસુ હથિ જોરુ કરિ વેખૈ સોઇ
નાનક ઉતમુ નીચુ ન કોઇ.


આ પણ વાંચો :