જપજી સાહેબ પાર્ટ- 18

W.D
ગિઆન ખંડ મહિ ગિઆનુ પરચંડ

ગિઆન ખંડ મહિ ગિઆનુ પરચંડ.
તિથૈ નાદ વિનોદ કોઉ અનંદુ.
સરમ ખંડ કી વાણી રૂપુ.
તિથૈ ઘાડતિ ઘડીઐ બહુતુ અનૂપુ.
તા કીઆ ગલા કથીઆ ના જાહિ.
જે કો કહૈ પિછૈ પછુતાઇ.
તિથૈ ઘડીઐ સુરતિ મતિ મનિ બુધિ.
તિથૈ ઘડીઐ સુરા સિધી કી સુધિ.

કરમ ખંડ કી વાણી જોર

કરમ ખંડ કી વાણી જોરુ.
તિથૈ હોરુ ન કોઈ હોરુ.
તિથૈ જોધ મહાબલ સૂર.
તિન મહિ રામ રહિઆ ભરપૂર.
તિથૈ સીતો સીતા મહિલા માહિ.
તાકે રૂપ ન કથને જાહિ.

ના ઓહિ મરહિ ન ઠાગે જાહિ.
જિનકે રામુ બસૈ મન માહિ.
તિથૈ ભગત વસહિ કે લોઅ.
કરહિ અનંદુ સચા મનિ સોઇ.

સચ ખંડિ બસૈ નિરંકારુ.
કરિ કરિ વેખૈ નદરિ નિહાલ.
તિથૈ ખંડ મંડલ વરભંડ.
જે કો કથૈ ત અંત ન અંત.

તિથૈ લોઅ લોઅ આકાર.
જિવ જિવ હુકમુ તિવૈ તિવ કાર.
વૈખે વિગસૈ કરિ વીચારુ.
વેબ દુનિયા|
નાનક કથના કરડા સારુ.


આ પણ વાંચો :