જપજી સાહેબ પાર્ટ-8

અસંખ્ય જપ અસંખ્ય ભાઉ

W.D

અસંખ્ય જપ અસંખ્ય ભાઉ,
અસંખ્ય પૂજા અસંખ્ય તપ તાઉ.
અસંખ્ય ગ્રંથ મુખી વેદ પાઠ,
અસંખ્ય જોગ મનિ રહસી ઉદાસ.
અસંખ્ય ભગત ગુણ ગિઆન વીચાર,
અસંખ્ય સતી અસંખ્ય દાતાર
અસંખ્ય સૂર મુહ ભખ સાર,
અસંખ્ય મોનિ લિવ લાઈ તાર.
કુદરતિ કવણ કહા વીચારૂ,
વારિઆ ન જાવા એકબાર
જો તુથુ ભાવૈ સાઈ ભલી કાર,
તૂ સદા સલામતિ નિરંકાર.

તૂ સદા સલામતિ નિરંકાર

અસંખ્ય મૂરખ અંધ ઘોર,
અસંખ્ય ચોર હરામખોર
અસંખ્ય અમર કરિ જાહિ
અસંખ્ય ગલવઢ હતિઆ કમાહિ
અસંખ્ય પાપી પાપુ કરિ જાહિ
અસંખ્ય કૂડિયાર કૂડે ફિરાહી
અસંખ્ય મલેછ મલુ ભખિ ખાહી
અસંખ્ય નિંદક સિર કરહિ ભારૂ
નાનક નીચુ કહૈ વિચારૂ
વારિઆ ન જાવા એક વાર
જો તુથુ સાઈ ભલી કાર
તૂ સદા સલામતિ નિરંકાર

અસંખ્ય નાવ અસંખ્ય થાવ

અસંખ્ય નાવ અસંખ્ય થાવ
અગંમ અગંમ અસંખ્ય લોઅ
અસંખ્ય કહહિ સિરિ ભારૂ હોઈ

અખરી નામુ અખરી સલાહ
અખરી ગિઆનુ ગીત ગુણ ગાહ
અખરી લિખણુ બોલણુ વાણિ
અખરા સિરિ સંજોગુ બખાણિ

જીની એહી લિખે તિસુ સિર નાહિ
જીવ ફુરમાએ તિવ તિવ પાહિ
જેતા કીતા તેતા નાઉ
વિણુ નાવૈ નાહી કો થાઉ

કુદરતિ કવણ કહા વીચારૂ
વારિઆ ન જાવા એક બાર
જો તુઘુ ભાવૈ સાઈ ભલી કાર
વેબ દુનિયા|
તૂ સદા સલામતિ નિરંકાર


આ પણ વાંચો :