દશભક્તિ ગીત : એ મેરે પ્યારે વતન

વેબ દુનિયા|

એ મેરે પ્યારે વતન (ફિલ્મ: કાબુલીવાલા)

P.R

એ મેરે પ્યારે વતન, એ મેરે બિછડે ચમન, તુઝ પે દિલ કુર્બાન

તૂ હી મેરી આરજૂ, તૂ હી મેરી આબરૂ, તૂ હી મેરી જાન

[તેરે દામન સે જો આયેં, ઉન હવાઓં કો સલામ]-

ચૂમ લૂ મૈં ઉસ જુબાન કો જિસ પે આએ તેરા નામ

સબ સે પ્યારી સુબહ તેરી, સબ સે રંગીં તેરી શામ, તુઝ પે દિલ કુર્બાન

તૂ હી મેરી આરજૂ, તૂ હી મેરી આબરૂ, તૂ હી મેરી જાન

[માઁ કા દિલ બનકે કભી સીને સે લગ જાતા હૈ તૂ]-

ઔર કભી નન્હી સી બેટી બન કે યાદ આતા હૈ તૂ

જિતના યાદ આતા હૈ મુઝકો, ઉતના તડ઼પાતા હૈ તૂ, તુઝ પે દિલ કુર્બાન

તૂ હી મેરી આરજૂ, તૂ હી મેરી આબરૂ, તૂ હી મેરી જાન

[છોડ઼કર તેરી જમીં કો દૂર આ પહુચે હૈં હમ]-

ફિર ભી હૈ યે હી તમન્ના તેરે જર્રોં કી કસમ

હમ જહાઁ પૈદા હુએ, ઉસ જગહ હી નિકલે દમ, તુઝ પે દિલ કુર્બાન

તૂ હી મેરી આરજૂ, તૂ હી મેરી આબરૂ, તૂ હી મેરી જાન

એ મેરે પ્યારે વતન, એ મેરે બિછડે ચમન, તુઝ પે દિલ કુર્બાનઆ પણ વાંચો :