દેશભક્તિ ગીતો : અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથીયોં

વેબ દુનિયા|
P.R

અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથીયોં (ફિલ્મ: હકીકત)

કર ચલે હમ ફ઼િદા જાનો-તન સાથિયો

અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથિયો

સાઁસ થમતી ગઈ, નબ્જ઼ જમતી ગઈ

ફિર ભી બઢ઼તે ક઼દમ કો ન રુકને દિયા

કટ ગએ સર હમારે તો કુછ ગ઼મ નહીં

સર હિમાલય કા હમને ન ઝુકને દિયા

મરતે-મરતે રહા બાઁકપન સાથિયો

અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથિયો

જ઼િંદા રહને કે મૌસમ બહુત હૈં મગર

જાન દેને કે રુત રોજ઼ આતી નહીં

હસ્ન ઔર ઇશ્ક દોનોં કો રુસ્વા કરે

વહ જવાની જો ખૂઁ મેં નહાતી નહીં

આજ ધરતી બની હૈ દુલહન સાથિયો

અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથિયો

રાહ કુર્બાનિયોં કી ન વીરાન હો

તુમ સજાતે હી રહના નએ કાફ઼િલે

ફતહ કા જશ્ન ઇસ જશ્ન‍ કે બાદ હૈ

જ઼િંદગી મૌત સે મિલ રહી હૈ ગલે

બાંધ લો અપને સર સે કફ઼ન સાથિયો

અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથિયો

ખીંચ દો અપને ખૂઁ સે જ઼મી પર લકીર

ઇસ તરફ આને પાએ ન રાવણ કોઈ

તોડ઼ દો હાથ અગર હાથ ઉઠને લગે

છૂ ન પાએ સીતા કા દામન કોઈ

રામ ભી તુમ, તુમ્હીં લક્ષ્મણ સાથિયો

અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથિયોઆ પણ વાંચો :