ટીવી ગાઈડ(23 જૂન)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 કલ્પના, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નરગિસ, 3.30 સંસ્કાર, 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ક્યોંકિ... જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 યે તો હોના હી થા, 9.30 પનાહ, 10.00 ચંદ્રમુખી, 11 બાયસ્કોપ- અંજામ.
ફિલ્મ
સવારે7.00 ફિલ્મ- રૉબરી, 11.00 ફિલ્મ- ડાંસર, બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, 3.30 ફિલ્મ- સૈંડવિચ, સાયં 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- લજ્જા.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે8.45 ફિલ્મ- આઉટ ઑફ કંટ્રોલ, બપોરે 12.00 ફિલ્મ- બીવી હો તો ઐસી, 3.40 ફિલ્મ- મિસ્ટર એંડ મિસેસ ખિલાડી, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ભાગમભાગ, 11.50 ફિલ્મ- બડે મિયાઁ છોટે મિયાઁ.
સ્ટાર પ્લ
સવારે10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 11.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે , બપોરે 1.30 હમારી દેવરાની, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ , 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 4.00 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, સાયં 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 5.30 ચેહરા, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 7.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર વ
સવારે9.30 હઁસ બલિએ, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ, 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 12.00 શકુંતલા, 2.00 દિલ મિલ ગએ, 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 3.00 ફિલ્મ- દિલ ને જિસે અપના કહા, સાયં 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ , રાત્રે 8.00 શકુંતલા, 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે10.00 શક્તિમાન, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 2.00 કસ્તૂરી, સાયં 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ , 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા, રાત્રે 8.00 દિલ મિલ ગએ, 8.30 ા, બહૂ ઔર બેબી, 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 કુમકુમ.
રીય
સવારે10.00 સરકાર કી6 દુનિયા , 11.30 નમક હરામ, બપોરે 12.00 હિન્દી હૈં હમ , 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા , 2.00 નમક હરામ, 2.30 નિંજા પાંડવ, સાંજે 4.30 હિન્દી હૈં હમ, 6.00 સિતારોં કો છૂના હૈ, 7.30 સરકાર કી દુનિયા, 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ , 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર અધારિત છે, સમયરહેતા તેમા ફેરબદલ થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :