સ્ત્રીની વિટંબણા

N.D
તુ સ્ત્રી છે,
તે તુ હંમેશા યાદ રાખજે
જ્યારે ઘરનો ઉંબરો ઓળંગીશ
સૌની ઘાતક નજરોને જોઈશ
જ્યારે તુ ઘરની બહાર નીકળીશ
લોકો તારો પીંછો કરશે, સીટી વગાડશે
તને ઘરમાં જ બેસાડવા તારી પર આંગળી ઉઠાવશે
જો તુ નિર્જીવ હોઈશ તો
બધુ સાંભળીને પગ પાછા વાળીશ
તુ સાચે જ બહાદુર હોઈશ તો
વેબ દુનિયા|
જીવન પથ પર આગળ વધીશ


આ પણ વાંચો :