રવિવાર, 21 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By

સંકટનાશમ ગણેશ સ્તોત્ર (સાંભળો વીડિયો)

 Sankat nashan ganesh stotra.
Sankat nashan ganesh stotra.

 

 

 
પ્રણમ્ય શિરસા દેવં ગૌરીપુત્રં વિનાયકમ્ |
 
ભક્તાવાસં સ્મરેન્નિત્યમાયુ: કામાર્થ સિદ્ધયે || 1 ||
 
પ્રથમ વક્રતુણ્ડં ચ એકદન્તં દ્વિતિયકમ્ |
 
તૃતીયં કૃષ્ણપિંગાક્ષં ગજવકત્રં ચતુર્થકમ્ || 2 ||
 
 
 
લંબોદર પંચમ ચ ષષ્ઠં વિકટમેવ ચ |
 
સપ્તમં વિધ્નરાજં ચ ધૂમ્રવર્ણ તથાષ્ટકમ્ || 3 ||
 
 
 
નવમં ભાલચન્દ્રં ચ દશમં તુ વિનાયકમ્ |
 
એકાદશં ગણપતિં દ્વાદશં તુ ગજાનનમ્ || 4 ||
 
 
 
દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ ત્રિસંધ્યં ય: પઠેન્નર: |
 
ન ચ વિધ્નભયં તસ્ય સર્વ સિદ્ધિકરં પરમ્ || 5 ||
 
 
 
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યા ધનાર્થી લભતે ધનમ્ |
 
પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ મોક્ષાર્થી લભતે ગતિમ્ || 6 ||
 
 
 
જપેદ્ ગણપતિસ્તોત્રં ષડભિર્માસૈ: ફલમ્ લભેત |
 
સંવત્સરેણ સિદ્ધં ચ લભતે નાત્ર સંશય: || 7 ||
 
 
 
અષ્ટભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યશ્ચ લિખિત્વા ય: સમર્પયેત |
 
તસ્ય વિદ્યા ભવેત્સર્વા ગણેશસ્ય પ્રસાદત: || 8 ||
 
 
 
॥ ઇતિ શ્રીનારદપુરાણે સંકટનાશનં ગણેશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્