લવ મેસેજ - જુદાઈની વાત ન કરશો

વેબ દુનિયા|

P.R
પ્રેમમાં મોટી રજૂઆત ન કરજો
જો નિભાવી ન શકો તો શરૂઆત ન કરશો
જેને તમારા વગર જીવવાને આદત જ નથી
તેને ક્યારેય જુદાઈની વાત ના કરશો


આ પણ વાંચો :