1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ - કોઈ ખોટું કામ કરો તો હાથ કંપાય છે

bath
કહેવું છે કે 
 
કોઈ ખોટું કામ કરો તો હાથ કંપાય છે 
 
આજે નહાતા સમયે મારા પણ હાથ કાંપી રહ્યા હતા.