રાશીફળ

  • બીએસઈ 37385 281
  • એનએસઈ 11076 93
  • સોનુ 37810 60
  • ચાંદી 47255 127
13 Sep 2019 Closing