1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ દેવતા
Written By
Last Modified: શનિવાર, 29 એપ્રિલ 2023 (08:27 IST)

Hanuman Raksha Kavach - હનુમાન કવચ

hanuman  ji
અસ્ય શ્રી હનુમત્ કવચસ્તોત્રમહામંત્રસ્ય વસિષ્ઠ ઋષિઃ અનુષ્ટુપ્ છંદઃ શ્રી હનુમાન્ દેવતા મારુતાત્મજ ઇતિ બીજં અંજનાસૂનુરિતિ શક્તિઃ વાયુપુત્ર ઇતિ કીલકં હનુમત્પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥
 
ઉલ્લંઘ્ય સિંધોસ્સલિલં સલીલં
યશ્શોકવહ્નિં જનકાત્મજાયાઃ ।
આદાય તેનૈવ દદાહ લંકાં
નમામિ તં પ્રાંજલિરાંજનેયમ્ ॥ 1
 
મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં
જિતેંદ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠમ્ ।
વાતાત્મજં વાનરયૂથમુખ્યં
શ્રીરામદૂતં શિરસા નમામિ ॥ 2
 
ઉદ્યદાદિત્યસંકાશં ઉદારભુજવિક્રમમ્ ।
કંદર્પકોટિલાવણ્યં સર્વવિદ્યાવિશારદમ્ ॥ 3
 
શ્રીરામહૃદયાનંદં ભક્તકલ્પમહીરુહમ્ ।
અભયં વરદં દોર્ભ્યાં કલયે મારુતાત્મજમ્ ॥ 4
 
શ્રીરામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે ।
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામનામ વરાનને ॥ 5
 
પાદૌ વાયુસુતઃ પાતુ રામદૂતસ્તદંગુળીઃ ।
ગુલ્ફૌ હરીશ્વરઃ પાતુ જંઘે ચાર્ણવલંઘનઃ ॥ 6
 
જાનુની મારુતિઃ પાતુ ઊરૂ પાત્વસુરાંતકઃ ।
ગુહ્યં વજ્રતનુઃ પાતુ જઘનં તુ જગદ્ધિતઃ ॥ 7
 
આંજનેયઃ કટિં પાતુ નાભિં સૌમિત્રિજીવનઃ ।
ઉદરં પાતુ હૃદ્ગેહી હૃદયં ચ મહાબલઃ ॥ 8
 
વક્ષો વાલાયુધઃ પાતુ સ્તનૌ ચાઽમિતવિક્રમઃ ।
પાર્શ્વૌ જિતેંદ્રિયઃ પાતુ બાહૂ સુગ્રીવમંત્રકૃત્ ॥ 9
 
કરાવક્ષ જયી પાતુ હનુમાંશ્ચ તદંગુળીઃ ।
પૃષ્ઠં ભવિષ્યદ્ર્બહ્મા ચ સ્કંધૌ મતિ મતાં વરઃ ॥ 10
 
કંઠં પાતુ કપિશ્રેષ્ઠો મુખં રાવણદર્પહા ।
વક્ત્રં ચ વક્તૃપ્રવણો નેત્રે દેવગણસ્તુતઃ ॥ 11
 
બ્રહ્માસ્ત્રસન્માનકરો ભ્રુવૌ મે પાતુ સર્વદા ।
કામરૂપઃ કપોલે મે ફાલં વજ્રનખોઽવતુ ॥ 12
 
શિરો મે પાતુ સતતં જાનકીશોકનાશનઃ ।
શ્રીરામભક્તપ્રવરઃ પાતુ સર્વકળેબરમ્ ॥ 13
 
મામહ્નિ પાતુ સર્વજ્ઞઃ પાતુ રાત્રૌ મહાયશાઃ ।
વિવસ્વદંતેવાસી ચ સંધ્યયોઃ પાતુ સર્વદા ॥ 14
 
બ્રહ્માદિદેવતાદત્તવરઃ પાતુ નિરંતરમ્ ।
ય ઇદં કવચં નિત્યં પઠેચ્ચ શૃણુયાન્નરઃ ॥ 15
 
દીર્ઘમાયુરવાપ્નોતિ બલં દૃષ્ટિં ચ વિંદતિ ।
પાદાક્રાંતા ભવિષ્યંતિ પઠતસ્તસ્ય શત્રવઃ ।
સ્થિરાં સુકીર્તિમારોગ્યં લભતે શાશ્વતં સુખમ્ ॥ 16
 
ઇતિ નિગદિતવાક્યવૃત્ત તુભ્યં
સકલમપિ સ્વયમાંજનેય વૃત્તમ્ ।
અપિ નિજજનરક્ષણૈકદીક્ષો
વશગ તદીય મહામનુપ્રભાવઃ ॥ 17
 
ઇતિ શ્રી હનુમત્ કવચમ્ ॥