જપજી સાહેબ પાર્ટ - 11

W.D

નાનક બડા આખીઐ

પાતાલા પાતાલ લખ
આગાસા આગાસ.

ઓડક ઓડક ભાલિ થકે
વેદ કહનિ ઇક બાત.

સહસ અઠારહ કહનિ કલેબા
અસુલૂ ઇકુ ધાતુ.

લેખા હોઈ ત લિખીઐ
લેખે હોઈ વિણામુ.

નાનક બડા આખીઐ
આપે જાણૈ આપુ.

સાલાહી સાલાહી એતી સુરતિ ન પાઇયા

સાલાહી સાલાહી એતી
સુરતિ ન પાઇયા.

નદિઆ અતે વાહ પવહિ
સમુંદિ ન જાણીઅહિ.

સમુંદ સમુંદ સાહ સુલતાન
ગિરહા સેતી માલુ ધનુ.

કીડી તુલિ ન હોવની
વેબ દુનિયા|
જે તિસુ મનહુ ન વીસરહિ.


આ પણ વાંચો :