જપજી સાહેબ પાર્ટ-7

W.D

પંચ પરવાણ પંચ પરઘાન

પંચ પરવાણ પંચ પરઘાન
પંચે પાવહિ દરગહિ માનુ
પંચે સોહદિ દરિ રાજાનુ
પંચા કા ગુરૂ એક ઘિઆનુ

જે કો કહૈ કરૈ વીચારૂ
કરતે કે કરણૈ નાહી સુમારૂ

ઘૌલુ ઘરમુ દઈઆ કા પૂતુ
સંતોખુ થાપિ રાખિઆ જિનિ સૂતિ
જૈ કો બૂભૈ હોવૈ સચિઆરૂ
ઘવલૈ ઉપરી કેતા ભારૂ

ધરતિ હોરૂ પરૈ હોરૂ હોરૂ
તિસતે ભારૂ તલૈ કવણ જોરૂ
જીઅ જાતિ રંગાકે નાવ
સભના લિખિઆ વુડી કલામ
એહુ લેખા લિખિ જાણૈ કોઈ
લેખા લિખિઆ કોતા હોઈ

કેતા તાણુ સુઆલિહુ રૂપુ
કેતી દાતિ જાણૈ કુણુ કૂતુ
કીતા પસાઉ એકો કવાઉ
તિસતે હોએ લખ દરિઆઉ

કુદરતિ કવણ કહા વીચારૂ
વારિયા ન જાવા એક વાર
જો તુઘુ ભાવૈ સાઈ ભલી કાર
વેબ દુનિયા|
તૂ સદા સલામત નિરંકાર


આ પણ વાંચો :