નાનક હુકમી આવહુ જાહુ પાર્ટ -9

W.D

નાનક હુકમી આવહુ જાહુ
ભરીએ હથુ પૈરુ તનુ દેહ.
પાણી ધૌતૈ ઉતરસુ ખેહ.

મૂલ પલોતી કપડ હોઇ.
દે સાબૂણુ લઈઐ ઓહુ ધોઇ.

ભરીઐ મતિ પાપા કે સંગિ.
ઓહુ ધોપૈ નાવૈ કે રંગિ.

પુનિ પાપી આખણુ નાહિ.
કરિ-કરિ કરણા લિખિ લૈ જાહુ.

આપે બીજિ આપે હી ખાહુ.
'નાનક' હુકમી આવહુ જાહુ.

જતુ પહારા ધીરજ સુનિયારુ

જતુ પહારા ધીરજ સુનિયારુ.
અહરણિ મતિ વેદુ હથીઆરુ.
ભઉ ખલા અગનિ તપતાઉ.
ભાંડા ભાઉ અંમૃત તિતુ ઢાલિ.

ઘડીએ સબદુ સચી ટકસાલુ.
જિન કઉ નદરિ કરમુ તિન કાર.
નાનક નદરી નદરિ નિહાલ.

તીરથ તપુ દઇયા દતુ દા

તીરથ દપુ દઇયા દતુ દાન
જે કો પાવૈ તિલ કા માનુ.
સુણિઆ મંનિઆ મનિ કીતા ભાઉ
અંતરગતિ તીરથિ મલિ નાઉ

સભિ ગુણ તેરે મૈં નાહી કોઇ
વિણુ ગુણ કીતે ભગતિ ન હોઇ.
સુઅસતિ આથિ બાણી બરમાઊ
સતિ સુહાણુ સદા મનિ ચાઉ.

કવણુ સુ બેલા બખતુ કવણુ
કવણુ થિતિ કવણુ વારુ.
કવણિ સિ રુતી માહુ કવણ
જિતુ હોવા આકારુ.

બેલ ન પાઈઆ પંડતી
જિ હોવૈ લેખુ પુરાણુ.
બખતુ ન પાઇઓ કાદીઆ
જિ લિખિનિ લેખુ કુરાણુ.

થિતિ વાર ના જોગી જાણૈ
રુતિ માહુ ના કોઈ.
જા કરતા સિરઠી કઉ સાજૈ
આપે જાણૈ સોઈ.

કિવ કરિ આખા કિવ સાલાહી
કિઉ વરની કિવ જાણા.
નાનક આખણિ સભુ કો આખૈ
ઇકદૂ ઇકુ સિઆણા.

બડા સાહિબુ બડી નાઈ
કીતા જા કા હોવૈ.
નાનક જે કો આપૌ જાણૈ
વેબ દુનિયા| Last Modified ગુરુવાર, 11 સપ્ટેમ્બર 2008 (20:30 IST)
અમૈ ગઇયા ન સોહૈ.


આ પણ વાંચો :