સુણિયે સંતુ સંતોખુ ગિઆનુ-5

W.D

સુણિયે સંતુ સંતોખુ ગિઆનુ
સુણિયે અઠસઠિ કા ઈરનાનુ
સુણિયે પડિ પડિ પાવાહિ માનુ
સુણિયે લાગૈ સહજ ધિઆનુ
નાનક ભગતા સદા બિગાસુ
સુણિયે દુખ પાપ કા નાસુ

સુણિયે સરા ગુણા કે ગાહ
સુણિયે સેખ પીર પાતિસાહ
સુણિયે અંધે પાવાહિ રાહુ
સુણિયે હાથ હોવૈ અસગાહુ
નાનક ભગતા સદા બિગાસુ
સુણિયે દુ:ખ પાપ કા નાસુ

મને કી ગતિ કહી ન જાઈ

મને કી ગતિ કહી ન જાઈ
જે કો કહૈ પીછે પછુતાઈ

કાગદ કલમ ન લિખણ હારૂ
મને કા બહિ કરનિ વિચારૂ

એસા નામુ નિરંજનુ હોઈ
વેબ દુનિયા|
જે કો મનિ જાણે મનિ કોઈ.


આ પણ વાંચો :