જે જુગ ચારે આરજા-4

પારૂલ ચૌધરી|

જે જુગ ચારે આરજા
હોર દૂસરી હોઈ
નવા ખંડા બિચિ જાણીયે
નાલિ ચલૈ સભુ કોઈ

ચંગા નાઉ રખાઈકે
જસુ કિરતિ જગિ લેઈ
જે તિસુ નદર ન આવઈ
ત બાત પુછૈ કેઈ

કીટા અન્દરી કીટ્ક કરિ
દોસી દોસુ ઘરે
નાનક નિરગુણી ગુણુ કરે
ગુણુવંતિયા ગુણુ દેતેહા કોઈ ન સુઝાઈ
જી તિસુ ગુણુ કોઈ કરે

સુણીયે સિઘ પીર સુરિ નાથ

સુણીયે સિઘ પીર સુરિ નાથ,
સુણિયે ધરતી ધવલ આકાશ
સુણિયે દિપ લોઅ પાતાલુ,
સુણિયે પોહી ન સકૈ કાલુ
નાનકભગતા સદા બિગાસુ,સુણિયે સુ:ખ પાપ કા નાસુ

સુણીયે ઈસરૂ બરમા ઈંદુ,
સુણીયે મુખ સલાહણું મંદુ
સુણિયે જોગ જુગતિ તનિ ભેદ
સુણિયે સાસત સિમૃતિ વેદ
નાનકભગતા સદા બિગાસુ
સુણિયે દુ:ખ પાપ કા નાસુ.


આ પણ વાંચો :