સંકટમોચન હનુમાનષ્ટક

Last Modified શનિવાર, 27 જૂન 2020 (08:33 IST)
બાલ સમય રબિ ભક્ષ લિયો તબ, તીનહું લોક ભયો અંધિયારો.
તાહિ સોં ત્રાસ ભયો જગ કો, યહ સંકટ કાહુ સોં જાત ન ટારો..
દેવન આનિ કરી બિનતી તબ, ર્છાંડિ દિયો રબિ કષ્ટ નિવારો;
કો નહિ જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો. ૧
બાલિ કી ત્રાસ કપીસ બસૈ ગિરિ, હાત મહાપ્રભુ પંથ નિહારો;
ર્ચોંકિ મહામુનિ શાપ દિયો તબ, ચાહિય કૌન બિચાર બિચારો,
કૈ દ્વિજરૂપ લિવાય મહાપ્રભુ, સો તુમ દાસ કે શોક નિવારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૨

અંગદ કે સંગ લેન ગયે સિય, ખોજ કપીસ યહ બેંન ઉચારો;
જીવત ના બચિહૌ હમ સોં જુ. બિના સુધિ લાએ ઈર્હાં પગુ પારો.
હેરિ થકે તથ સિંધુ સબૈ તબ લાય, સિયા-સુધિ પાન ઉતારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૩
રાવન ત્રાસ દઈ સિય કો સબ, રાક્ષસિ સોં કહિ શોક નિવારો;
તાહિ સમય હનુમાન મહાપ્રભુ, જાય મહા રજનીચર મારો,
ચાહત સીય અશોક સોં આગિ સુ, દૈ પ્રભુમુદ્રિકા શોક નિવારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૪

બાન લાગ્યો ઉર લછિમન કે તબ, પ્રાન તજે સુત રાવન મારો;
લૈ ગૃહ બૈધ સુષેન સમેત, તબે ગિરિ દ્રોન સુ બીંર ઉપારો.
આનિ સજીવન હાથ દઈં તબ, લછિમન કે તુમ પ્રાન ઉબારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો .૫
રાવન જુદ્ધ અજાન કિયો તબ, નાગ કી ફાંસ સબૈ સિર ડારો
શ્રી રઘુનાથ સમેત સબૈ દલ, મોહ ભયો યહ સંકટ ભારો
આનિ ખગેસ તબૈ હનુમાન જુ, બંધન કાટિ સુત્રાસ નિવારો
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૬

બંધુ સમેત જબૈ અહિરાવણ, લૈ રઘુનાથ પાતાલ સિધારો
દેવિહિં પૂજી ભલી વિધિ સોં બલિ, દેઉ સબૈ મિલિ મંત્ર બિચારો
જાય સહાય ભયો તબ હી, અહિરાવણ સૈન્ય સમેત સંહારો
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૭
કાજ કિયે બડ દેવન કે તુમ, બીર મહાપ્રભુ દેખિ બિચારો
કૌન સો સંકટ મોર ગરીબ કો, જો તુમસોં નહિં જાત હૈ ટારો
બૈગિ હરો હનુમાન મહાપ્રભુ, જો કછુ સંકટ હોય હમારો
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૮

(દોહા)
લાલ દેહલાલી લસે, અરૂ ધરી લાલ લંગૂર
બજ્રદેહ દાનવ દલન, જય જય જય કપિ શૂર,

॥ શ્રી તુલસીદાસકૃત સંકટમોચન હનુમાનાષ્ટક સંપૂર્ણ ॥


આ પણ વાંચો :