ગુજરાતી જોક્સ-પરીક્ષા પછી છોકરીઓ શું વિચારે છે

પરીક્ષા પછી છોકરીઓ શું વિચારે છે

કેટલું લાંબું હતું


કાશ થોડું વધારે સમય મળી જતું

પહેલા કેટ્લું ડર લાગી રહ્યું હતું

પછી એકદમ સારી રીતે ગયું..


આ પણ વાંચો :