ગુજરાતી જોક્સ- ઓહ... આને નાનું કરો

Last Updated: શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2019 (11:02 IST)
એક મારવાડીની પત્ની મારવાડી સાથે નહાવી રહી હતી

ત્યારે મારવાડીનો ઉભો થઈ ગયો

પત્ની જોરથી બૂમ પાડીને

ઓહ... આને નાનું કરો

હવે આ નહાવાનું સાબુ બે મહીના સુધી હલાવું છે!!


આ પણ વાંચો :