તારા વિના શ્યામ

પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યાં

PRP.R


મને એકલડું લાગે,
રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)
તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,
રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)
તારા વિના શ્યામ. (2)

શરદપૂનમની રાતડી,
ચાંદની નીકળી છે ભલીભાતની (2)
તું ન આવે તો શ્યામ,
રાસ જામે ન શ્યામ,
રાસ રમવાને વહેલો આવ આવ આવ શ્યામ
તારા વિના શ્યામ. (2)

ગરબે ધુમતી ગોપીઓ,
સુની છે ગોકુળની શેરીઓ (2)
સુની સુની શેરીઓમાં,
ગોકુળની ગલીઓમાં,
રાસ રમવાને વહેલો આવ આવ આવ શ્યામ.
તારા વિના શ્યામ. (2)

અંગ અંગ રંગ છે અનંગનો,
રંગ કેમ જાય તારા સંગનો (2)
પાયલ ઝનકાર સુની,
હૃદયના નાદ સુની
રાસ રમવાને વહેલો આવ આવ આવ શ્યામ.
તારા વિના શ્યામ. (2)

વેબ દુનિયા|
શ્યામ.. શ્યામ. શ્યામ. શ્યામ
શ્યામ.. શ્યામ. શ્યામ. શ્યામ


આ પણ વાંચો :