1. ધર્મ
  2. તહેવારો
  3. ગણેશ ઉત્સવ
Written By
Last Modified મંગળવાર, 30 ઑગસ્ટ 2022 (15:57 IST)

Ganpati Aayo Bapa - ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો

ganesh aarti
આયો રે આયો રે આયો રે આયો રે
આયો રે આયો રે આયો રે આયો રે
 
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
 
શિવજીનો બાળ આયો ઉમિયાનો લાલ આયો
આયો રે આયો બાપો લંબોદર આયો
શિવજીનો બાળ આયો ઉમિયાનો લાલ આયો
આયો રે આયો બાપો લંબોદર આયો
 
ગણપતિ આયો બાપો હો...હો...
ગણપતિ આયો બાપો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
નિર્ભય વ્હાલા તે તો નામ સુણાયો
નિર્ભય વ્હાલા તે તો નામ સુણાયો
ગજાનંદ આયો એકદંત આયો
ગજાનંદ આયો એકદંત આયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
 
મોટી સુંઢાળો આયો દેવ મહાકાય આયો
આયો રે આયો બાપો શુભ કરણ આયો
મોટી સુંઢાળો આયો દેવ મહાકાય આયો
આયો રે આયો બાપો શુભ કરણ આયો
 
ગજાનંદ આયો બાપો હો...હો...
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
માથે મુંગટ બાપા મોતીનો લગયો
માથે મુંગટ બાપા મોતીનો લગયો
ગજાનંદ આયો એકદંત આયો
ગજાનંદ આયો એકદંત આયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
 
કાજ સુધારવા આયો ફુલડાને લઈ વધાયો
આયો રે આયો બાપો ચતુરભુજ આયો
કાજ સુધારવા આયો ફુલડાને લઈ વધાયો
આયો રે આયો બાપો ચતુરભુજ આયો
 
ગજાનંદ આયો બાપો હો...હો...
ગજાનંદ આયો બાપો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
જમવા પધારો બાપા થાળ ધરાયો
જમવા પધારો બાપા થાળ ધરાયો
ગણપતિ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
 
આરતી ઉતારવા આયો ધૂપ ગુગળના લાયો
લાયો રે લાયો હું તો ફૂલ માળા લાયો
આરતી ઉતારવા આયો ધૂપ ગુગળના લાયો
લાયો રે લાયો હું તો ફૂલ માળા લાયો
 
ગજાનંદ આયો બાપો હો...હો...
ગજાનંદ આયો બાપો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
દેવોમાં તું દેવ છે મોટો સૌવ મા સવાયો
દેવોમાં તું દેવ છે મોટો સૌવ મા સવાયો
એકદંત આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
એકદંત આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો