1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Updated : બુધવાર, 24 નવેમ્બર 2021 (11:34 IST)

Puzzel- રમ્મત સાથે ગમ્મત

એવી કઈ વસ્તુ છે 
 
ભણવા માટે 
અને અને 
લખવા બન્નેમાં કામ આવે છે 
તે પેન-પેંસિલ અને કાગળ નથી 
જવાબ આપો... 
 
મગજ 

એવી કઈ વસ્તુ છે 
 
ભણવા માટે 
અને અને 
લખવા બન્નેમાં કામ આવે છે 
તે પેન-પેંસિલ અને કાગળ નથી 
જવાબ આપો... 
 
મગજ