1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 29 જાન્યુઆરી 2024 (08:34 IST)

Bhajan- આસમાન સે ફૂલોં કી બરસાત હો ગઈ,

bholenath ke bhajan gujarati
આસમાન સે ફૂલોં કી બરસાત હો ગઈ,
ગૌરા તેરી શાદી શંકર સે હો ગઈ,
નીલકંઠ મેં ફૂલોં કી બરસાત હો ગઈ,
મેરી મઈયા જી કી શાદી ભોલે સે હો ગઈ......
 
ગંગા કહે મૈં બડ઼ી યમુના ખે મૈં બડ઼ી,
કાહે કી બડ઼ી મેરી જટા મેં પડ઼ી,
મેરી મઈયા જી કી શાદી ભોલે સે હો ગઈ,
હો ગૌરા તેરી શાદી શંકર સે હો ગઈ......
 
ચાઁદ કહે મૈં બડ઼ા સૂરજ કહે મૈં બડ઼ા,
કાહે કે બડ઼ે મેરે માથે પે સજે,
મેરી મઈયા જી કી શાદી ભોલે સે હો ગઈ,
હો ગૌરા તેરી શાદી શંકર સે હો ગઈ......
 
ડમરૂ કહે મૈં બડ઼ા ત્રિશૂલ કહે મૈં બડ઼ા,
કાહે કે બડ઼ે મેરે હાથોં મેં પડ઼ે,
મેરી મઈયા જી કી શાદી ભોલે સે હો ગઈ,
હો ગૌરા તેરી શાદી શંકર સે હો ગઈ......
 
બાઘમ્બર કહે મૈં બડ઼ા ભભૂતિ કહે મૈં બડ઼ી,
કાહે કે બડ઼ે મેરે અંગો મેં બડ઼ે,
મેરી મઈયા જી કી શાદી ભોલે સે હો ગઈ,
હો ગૌરા તેરી શાદી શંકર સે હો ગઈ…....
 
નાગ કહે મૈં બડ઼ા નાગિન કહે મૈં બડ઼ી,
કાહે કે બડ઼ે મેરે ગલે મેં પડ઼ે,
મેરી મઈયા જી કી શાદી ભોલે સે હો ગઈ,
હો ગૌરા તેરી શાદી શંકર સે હો ગઈ.....
 
સંત કહે મેં બડ઼ા ભક્ત કહે મૈં બડ઼ા,
કાહે કે બડ઼ે મેરે દ્વારે પે ખડ઼ે,
મેરી મઈયા જી કી શાદી ભોલે સે હો ગઈ,
હો ગૌરા તેરી શાદી શંકર સે હો ગઈ.....