બુધવાર, 28 સપ્ટેમ્બર 2022
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. આરોગ્ય
  3. આરોગ્ય સલાહ
Written By

તમને પણ થાય છે કમરમાં દુખાવો, જાણો કારણ અને ઉપચાર

કમરના દુખાવાના મુખ્ય કારણ માંસપેશીઓ પર વધારે તનાવ હોય છે. સાંધાના ખેંચાવથી પણ આ હોય છે. કેલ્શિયમની કમીથી હાડકા નબળા થઈ જાય છે. વધારે વજન હોવાથી કમર દુખાવો હોય છે.  પ્રસવ પછી મહિલાઓને યોગાભ્યાસ શરૂ કરવું જોઈએ. 
ખોટા રીતે બેસવાથી કમરનો દુખાવો હોય છે. અમને સીધો બેસવું કે સીધો ચાલવું જોઈએ. સૂઈને ટીવી જોવું, સૂઈને વાંચવું પણ દુખાવાનો મુખ્ય કારણ છે. 
 
ઉંચી હીલના જૂતા પહેરવાથી કમરમો દુખાવો થઈ શકે છે. પથારી કપાસ કે ટાટની હોવી જોઈએ. ખુરસી વધારે નરમ નહી હોવી જોઈએ. તનાવના કારણ પણ દુખાવો થઈ શકે છે. વ્યાયામ કે યોગાભ્યાસ નહી કરનારને પણ કમરનો દુખાવો થઈ શકે છે. રસોડાનો પ્લેટફાર્મ યોગ્ય ઉંચાઈ પર હોવું જોઈ નહી તો દુખાવો થઈ 
 
શકે છે. 

ખોટા રીતે ઉભુ થવું, કાર ચલાવવું, કામ કરવું, વ્યાયામ કરવું. યોગાભ્યાસ કરવું, સોવું, ભારે સામાન ઉઠાવવું વગેરે પણ દુખાવાનો કારણ થઈ શકે છે. કમરના દુખાવાને રોકવા માટે નીચેની ક્રિયાઓ લાભદાયક છે. 
 
 સીધો ચાલવું,  સીધો બેસવું, સૂઈએ નહી વાંચવું, ટીવે વગેરે સૂઈને  નહી જોવું. ભારે સામાનને નીચેથી ઉચકાતા સમયે ઉમ્ર મુજબ પહેલા ધૂંટણને નમાવીને પછી ઉચકાવું જોઈએ. 
 
કાર ચલાવતા સમયે સીટ કઠોર હોવી જોઈ અને સ્ટેરિયગ પાસે બેસવું જોઈએ. ઉભા રહેતા સમયે પગને આગળ ભારે વજન રાખી ઉભા થવું જોઈએ. પેટના પડખે નહી સૂવું જોઈએ. પડખે સૂતા સમયે ઘૂંટણને થોડું વળીને સોવું જોઈએ. વધારે કામ કર્યા પછી થોડું આરામ કરવું જોઈએ.