ગુજરાતી જોક્સ - જોક ઑફ ધ ડે

ગુજરાતી જોક્સ - જોક ઑફ ધ ડે

લાઈફ ને સુધારવા માટે એક વાઈફ બસ છે

પણ વાઈફને સુધારવા માટે આખી લાઈફ પણ
ઓછી છે.આ પણ વાંચો :