ગુજરાતી જોકસ -ક્રિસમસ જોક્સ

એક નાની છોકરીએ સંતા ક્લોઝને લખીને મોકલયું

સાંતા મને એક ભાઈ મોકલો

સંતાએ જવાબ આપ્યો - તારી મમ્મીને મારી પાસે મોકલો
... .આ પણ વાંચો :