ગુજરાતી જોક્સ - 9 મહીનાની સજા

Last Modified શુક્રવાર, 14 ડિસેમ્બર 2018 (16:35 IST)
એક છોકરી- જો હું કાર નીચે આવી જાઉં તો ઓ એક મહીના સુધી કોલેજની રજા

બીજી- છોકરી અને
જો હું ટ્રક નીચે આવી જાઉં તો 2 મહીના સુધી ન કોલેજની રજા

એક છોકરા- અને તમે બન્ને મારા નીચે આવી જાઓ તો 9 મહીનાની
સજાઆ પણ વાંચો :