સોમવાર, 11 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 6 જાન્યુઆરી 2020 (18:48 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - જોબ ઈંટરવ્યુ

ગુજરાતી જોક્સ - જોબ ઈંટરવ્યુ
બૉસ - તારી ability શુ છે .. ?
મહિલા - Young છુ, Dynamic છુ, Sincere છુ,... Honest, Hardworking, Qualified, અને Experienced પણ છુ., એટલુ જ નહી ., Deserving છુ, Typing જાણુ છુ, Computer માં પણ expert છુ, થોડુ accounts પણ જાણુ છુ .!!!
 
બૉસ - બીજુ કંઈ...
 
મહિલા - Single છુ, અને સૌથી જરૂરી વાત કે પોતાના Flatમાં એકલી રહુ છુ.... અને કોપર-ટી લગાવી રાખી છે.
 
બોસ - બસ કર પગલી, હવે શુ Joiningના દિવસે જ Promotion લઈશ શુ 
!!!