ગુજરાતી જોક્સ - પીવે છે

Last Modified શુક્રવાર, 1 નવેમ્બર 2019 (15:34 IST)
અમારા દેશમાં અરબી બોલી નહી
ખાઈએ છે
ચીની(ખાંડ) બોલીએ નહી
ખાઈએ છે
તેમજ અંગ્રેજી બોલીએ નહી
પીવે છેઆ પણ વાંચો :