ગુજરાતી જોક્સ- મહેમાન આવી રહ્યા છે...

Last Updated: ગુરુવાર, 5 નવેમ્બર 2020 (14:38 IST)

પત્ની: મહેમાનો આવી રહ્યા છે અને ઘરમાં દાળ સિવાય બીજું કંઈ બન્યુ નથી
 
પતિ: એક વાસણ આવે ત્યારે રસોડામાં નાંખો,
અને જ્યારે હું પૂછું છું, શાહી પનીર પડી ગયો છે!
પછી બીજો પોટ નાખો અને બોલો પનીર ભુજી પણ પડી ગયા! !
પછી હું કહીશ કે ચાલો દાળ લઈ આવો . .આ પણ વાંચો :