1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- મંગળસૂત્ર

પપ્પુ: મેડમ મારુ એક સવાક છે 
3 છોકરી આઈસ્ક્રીમ ખાઈ રહી છે.
1 ચાટે છે  1 કાપીને , 1 ચૂસીને 

કહો કે કોના લગ્ન થયા છે. 
શિક્ષક શરમાવીને જે આઈસ્ક્રીમ ચૂસી રહી છે.
પપ્પુ: ના જેના ગળામાં મંગળસૂત્ર છે