1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

લવરીયા જોક્સ- એક વાર બે છોકરીઓ પેકેટમાં કઈક

એક વાર બે છોકરીઓ પેકેટમાં કઈક(Whisper pad) 
લઈને જઈ રહી હતી ત્યારે 
પાછળ બેસેલા 
બે લવરીયા જોક્સ

પેકેટમાં શું છે બેબી 
શું બ્રેડ લઈને જાય છે શું 
છોકરીઓ- હા કાલે સવારે આવી જજે 
જેમ લગાવીને જરૂર આપીશ 


એક વાર બે છોકરીઓ પેકેટમાં કઈક(Whisper pad) 
લઈને જઈ રહી હતી ત્યારે 
પાછળ બેસેલા 
બે લવરીયા જોક્સ
પેકેટમાં શું છે બેબી 
શું બ્રેડ લઈને જાય છે શું 
છોકરીઓ- હા કાલે સવારે આવી જજે 
જેમ લગાવીને જરૂર આપીશ