ગુરૂ બિન કૌન બતાવે બાટ?

કબીર|

ગુરુ બિન કૌન બતાવે બાટ ? બડા વિકટ યમઘાટ,
ભ્રાંતિકી પહાડી, નદિયાં બિચ મેં અહંકારકી લાટ,
કામ ક્રોધ દો પર્વત ઠાઢે, લોભ ચોર સંગાથ ... ગુરુ બિન

મદ મત્સરકા મેહ બરસત, માયા પવન બહે દાટ,
કહત કબીર સુનો ભઇ સાધો, ક્યોં તરના યહ ઘાટ ... ગુરુ બિન


આ પણ વાંચો :