ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નના કાર્ડ

છોકરી- મે તને લગ્નના કાર્ડ મોકલ્યો હતો

તૂ આવ્યો કેમ નહી

છોકરો- પણ મને તો કાર્ડ મળ્યું જ નથી

છોકરી - પણ તેમાં લખ્યું તો હતું કે કાર્ડ ન મળે તો પણ આવવું જ છે.


આ પણ વાંચો :