અહેસાન

વેબ દુનિયા|

તમે મને એ રીતે હેરાન અને પરેશાન કર્યો છે
લાગે છે કે પ્રેમ નહી કર્યો છે


આ પણ વાંચો :