આજની શાયરી - ઓળખી લેજો

વેબ દુનિયા|

N.D
કોકોરસમસાથસાંકળલેજઅમને,
હોમહત્અમારૂયાકરલેજઅમને,
માન્યુજીંદગીનરસ્તહશઘણલાંબા,ક્યાંમળીયઓળખલેજઅમને.

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :