આજની શાયરી - પ્રેમમાં બેહાલ

વેબ દુનિયા|

બે દિલોની કશિશ પણ કમાલની છે.
હાર હોય કે જીત દિલમાં ધમાલ જ ધમાલ છે,
અનોખા છે પ્રેમના નિયમ અને અનોખી છે તેની ચાલ .
હારેલા તો ઠીક તેમાં જીતેલા પણ બેહાલ છે….

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :