આજની શાયરી - વિશ્વાસ

વેબ દુનિયા|

N.D
જરા આંખ ખોલો થોડી ઉજાસ મોકલું છું,
ફુલોના રંગ તમારી આસપાસ મોકલું છું,
ના વિચારો કે ભુલી જઈશું તમને,
નિભાવશુ સાથ સદા શબ્દોથી વિશ્વાસ મોકલું છું.

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :