એકલતા

વેબ દુનિયા|

જ્યારે તમે પોતાની જાતને એકલા અનુભવો
તમારી આસપાસ તમે કંઈ જ જોઈ ન શકો
દુનિયા તમારાથી દૂર જતી લાગે ત્યારે...
તમે મારી પાસે આવજો હુ તમને આંખના દાક્તર પાસે લઈ જઈશ


આ પણ વાંચો :